Garwolin

Garwolińskie KLO i I LO oraz żelechowski ZSP - szkołami sukcesu

Region Pt. 04.12.2020 15:06:00
04
gru 2020

O tym, jak pracują szkoły ponadpodstawowe bardzo łatwo można się przekonać na stronie internetowej opracowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zawiera ona wskaźniki egzaminacyjne wyliczone oddzielnie dla liceów i techników na podstawie wyników egzaminu maturalnego z lat 2018-2020.

W najnowszych badaniach Edukacyjnej Wartości Dodanej /EWD/ najlepiej wypadły wśród liceów: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Garwolinie, wśród techników natomiast - Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. I. W. Zakrzewskiego w Żelechowie. Według opisanych kryteriów są to jedyne szkoły, które można zakwalifikować, jako SZKOŁY SUKCESU we wszystkich badanych obszarach przedmiotowych. Warto również wymienić Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie (szkoła sukcesu w trzech obszarach).

Ocena jest prosta

Metoda EWD jest stosowana na całym świecie od wielu lat. Dla oceny jakości pracy porównuje się średnie wyniki matur z trzech ostatnich lat w danej szkole, w stosunku do średniej we wszystkich szkołach w kraju. Analizy tej dokonuje się osobno w liceach ogólnokształcących i osobno w technikach. Badane są cztery obszary pracy szkół: przedmioty humanistyczne, język polski, przedmioty matematyczno-przyrodnicze i matematyka.

EWD decyduje o ocenie pracy dydaktycznej szkoły. Wielkość ta określana jest dla każdej szkoły ponadgimnazjalnej, na podstawie obliczonych różnic, pomiędzy wynikami matury uczniów danej szkoły, a wynikami egzaminu gimnazjalnego osiągniętymi wcześniej przez tych samych uczniów. Jest to więc miara, która pozwala zmierzyć z pozoru niezmierzalną „efektywność pracy szkoły” czy tzw. „skuteczność nauczania”.

Każda szkoła prezentowana jest w układzie współrzędnych w formie elipsy. Położenie elipsy wynika z osiągniętych przez szkołę wyników na maturze (oś pozioma układu, gdzie poziom średni dla całego kraju ustalono na 100,0) oraz uzyskanych wskaźników EWD (oś pionowa układu, gdzie poziom średni dla całego kraju ustalono na 0,0). W ten sposób, w zależności od położenia elipsy prezentującej daną szkołę, można przypisać placówki do czterech kategorii:

1. SZKOŁA SUKCESU (prawa górna ćwiartka układu) – szkoła, która naucza na tyle skutecznie, że wyniki końcowe są znacznie wyższe od przewidywanych - wysokie wyniki egzaminacyjne i wysoka efektywności nauczania.

2. SZKOŁA WSPIERAJĄCA (lewa górna ćwiartka układu) – szkoła, która pracuje z uczniami o niższych wynikach na egzaminie gimnazjalnym, ale mimo to osiąga wyniki relatywnie lepsze
w porównaniu z tymi po Gimnazjum - niskie wyniki egzaminacyjne, ale wysoka efektywność nauczania.

3. SZKOŁA NIEWYKORZYSTANYCH MOŻLIWOŚCI (prawa dolna ćwiartka układu) – szkoła, która na wejściu ma zwykle uczniów z ponadprzeciętnymi wynikami na egzaminie gimnazjalnym, ale marnuje ich potencjał - wysokie wyniki egzaminacyjne oraz niska efektywność nauczania.

4. SZKOŁA WYMAGAJĄCA POMOCY (lewa dolna ćwiartka układu) – szkoła, do której przyszli słabsi pod względem wyników na egzaminie gimnazjalnym i w ciągu nauki w szkole ponadgimnazjalnej ich wyniki są relatywnie jeszcze gorsze - niskie wyniki egzaminacyjne i niska efektywność nauczania.

Można jeszcze wskazać tzw. SZKOŁY NEUTRALNE (elipsa w centrum układu współrzędnych) – szkoła, w których notuje się zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność.

Porównując wyniki tegorocznych i ubiegłorocznych badań EWD, należy zauważyć w zdecydowanej większości spadek wskaźników. Wynika to zapewne m.in. z problemów zdalnego nauczania z wiosny br., a co za tym idzie trudniejszych warunków do przygotowania ostatniego rocznika maturzystów. Najbliższy rocznik maturzystów czeka nie mniej trudne zadanie. Już w klasie przedmaturalnej musieli uczyć się zdalnie, a teraz kontynuują tę formę przygotowań do matury. Czy sobie poradzą?


WJ/Garwolin/DW

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.